Reservatioun fir de Bazar vun
Réservation pour le Bazar d'

Aide à l'Enfance de l'Inde

 
Virnumm / Prénom * Numm / Nom *
 
Adress E-Mail *
d'E-Mails Adress nach eng Kéier era ginn
Indësche Menu / Menu Indien Indësche Kannermenü / Menu Indien Enfant
Indesch vegetaresche Menü / Menu végétarien Indesch vegetaresche Kannermenü / Menu végétarien
Europäësche Menu / Menu Européen Europäësche Kannermenu / Menu Européen Enfant
Vegetaresche Menü /Menu végétatrien Vegetaresche Kannermenü /Menu végétatrien enfant
Service 11:30 oder / ou 13:00 Auer / hrs *
Service 11:30
Service 13:00 Auer
Dir musst e Feld auswielen!
Vous devez sélectionner un service.