Beemchen
Biller aus dem Cours 2015

mat engem Klick op d'Bild gëtt et grouss


Last update: 2015-11-24  Pictures                          Home
D'Marel baut en Haus
2015-10-14_KM_Krepp_1.png D'Marel baut e Stall em D'Krëpp aus enger anerer Perspektiv
2015-10-14_KM_Krepp_2.png
En Détail vum Stall
2015-10-14_KM_Detail.jpg 2015-10-14_KM_bei_der_Aarbecht.jpg
d'Marel schafft
2015-11-18-KM_0021.png Détailer
 2015-11-18-KM_Detail_0005.png 2015-11-18-KM_Detail_0007.jpg
2015-11-25_Krippe_Marel-0043.png 2015-12-2_Krippe_Marel_1
D'Maria baut e Bierg fir bei d'Krëppchen vun 2014
2015-11-11_Maria_Bierg_1.png
D'Maria baut e Bierg An hei gëtt eng Hütt an de Bierg gebaut
2015-11-18-Maria_Bierg_0001.png
Den Dach ass drop
2015-11-18-Maria_Bierg_Huett_0017.png
2015-11-18-Maria_Bierg_mat_Huett_0023.png
Hei ass de Millesteen derbäi
2015-11-25_Krippe_Maria-0039.png

2015-11-25_Bierg_Maria-0045.png


2015-12-2_Krippe_Maria_1
2015-12-2_Krippe_Maria_2
2015-12-2_Krippe_Maria_3

Den Davide an seng Mamm "renovéieren" aal Krëppercher

2015-10-14_Davide_Krepp_6.png
Déi aal Krëppchen ass schonn
vu Baamchuelen befreit
Hei gett fläisseg geschafft
2015-11-11_Davide_Krepp_4.jpg
Eng aner Krëppchen auserneen geholl
2015-10-14_Davide_Krepp_2a.png
2015-11-11_Davide_Krepp_5.png

2015-11-18-Davide_0011.png
Den Davide setztt Kräitzer an d'FensterThérèse baut eng "afrikanesch" Krëppchen2015-10-14_Therese_Afrika_2.png
d'Konture vum Land
D'Gebeier fir d'Krëpp 2015-10-14_Therese_Afrika_3.png
2015-11-18-Therese_Afrika_0003.jpg 2015-11-18-Therese_Afrika_0019.png
2015-11-25_Krippe-Afrika_Therese-0035.png 2015-11-25_Krippe-Afrika_Therese-0031a.png
2015-11-25_Krippe_Therese-0027.png
Den Helmut baut eng Krëpp fir an d'Pfalz

2015-11-11_Kr-Helmut_1.png

2015-11-11_Kr-Helmut_2.png

2015-11-11_Kr-Helmut_3.png

2015-11-18-Helmut_0013.png
2015-11-25_Krippe-2_Helmut-0009.png 2015-11-25_Krippe-1_Helmut-0003.png
2015-11-25_Krippe_Oriental_Helmut-0023.png 2015-12-2_Krippe_Helmut_2