Beemchen
Biller aus dem Cours 2014

mat engem Klick op d'Bild gëtt et grouss


Last update: 2014-11-30 add music
                       2014-12-15 add photos
                       2014-12-23 add photos Maria
                       
2015-01-14 add photos Helmut
                        Home
D'Marel baut en Haus
Krippe_Marel_1 D'Marel huet eng Krëppchen
aus engem Buch gebaut.
D'Krëpp aus enger anerer Perspektiv
Krippe_Marel_3
Krippe_Marel_4 Krippe_Marel_5
De Finissage
Krippe_Marel_6
Dem Marel säi leschte Cours,
et offréiert de Schampes.
Marel_mecht_Schampes_op
D'Maria passt eng Krëppchen an eng Holzhiel nieft engem opene Feier un
Krippe_Maria_1 D'Maria ass am Gangen ze tüfftelen Hei gesäit een d'Krëppchen Krippe_Maria_2
D'Plate gi geluecht.
Krippe_Maria_3. Krippe_Maria_4
En Détail vun hannen
Krippe_Maria_5 Krippe_Maria_6
Krippe_Maria_7 Krippe_Maria_8
Maria_baut_um_dach D'Maria baut um Daach Dachzillen Daachzillen
Waasserkrou Waaserkrou De gedeckten Daach den_Dach_ass_geluegt
Krippe_Maria_10 D'Krëppchen am Asatz Krippe_Maria_11
Krippe_Maria_12 Krippe_Maria_15
Krippe_Maria_17 Krippe_Maria_18
Krippe_Maria_19 Krippe_Maria_20 Krippe_Maria_22

D'Krëppchen am Cipa zu Mamer

D'Krëppchen gouf ënnert der Leedung vum Marie-Paule no den historeschen Événementer a geographesche Plazen
vum 
Thérèse a Marie-Paule ausgebaut.
Ze bemierken ass d'Oas an d'Zelt vun de Beduinen.

Krippe_Therese_1
D'Thérèse schafft un enger Attrapp
Krippe_Therese_2

Krippe_Therese_4
Hei gët Dékoratioun gemaach Streiss_Marie-Paule_1
Krippe_Therese_Mamer_1 D'Krëpp gëtt opgeriicht
Krippe_Therese_Mamer_2
Krippe_Therese_Mamer_3 Krippe_Therese_Mamer_6 Détailer Krippe_Therese_Mamer_7
Krippe_Therese_Mamer_10 D'Beduinen-Zelt Krippe_Therese_Mamer_11
D'Marie-Paule kuckt kritesch Krippe_Therese_Mamer_13 Krippe_Therese_Mamer_14
Krippe_Therese_Mamer_8 Krippe_Therese_Mamer_15 Dékoratioun
Krippe_Therese_Mamer_16 Krippe_Therese_Mamer_17 Krippe_Therese_Mamer_18 Krippe_Therese_Mamer_19
Krippe_Therese_Mamer_20 Krippe_Therese_Mamer_21 Krippe_Therese_Mamer_23 Krippe_Therese_Mamer_24
d'Oas Krippe_Therese_Mamer_25 Krippe_Therese_Mamer_26
Den Helmut baut em
Krippe_Helmut_1 Nom Embau gëtt nei ugestrach Krippe_Helmut_2
Krippe Helmut 3 Helmuts_Kreppchen_mat_Beliichtung
Den Helmut spillt mam Feier Helmut_spillt_mam_Feier

Beim Helmut doheem
0117-Krippe_Helmut 0119-Krippe_Helmut
0121-Krippe_Helmut 0123-Krippe_Helmut
0125-Krippe_Helmut 0127-Krippe_Helmut
0129-Krippe_Helmut 0131-Krippe_Helmut 0133-Krippe_Helmut
0135-Krippe_Helmut
0137-Krippe_Helmut